I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „Modern Decor Interior Solutions“ са всички магазини от търговската верига на Modern Decor, чрез които последното осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент.

2. Индивидуалните данни на Клиента се отразяват в Оферта, която влиза в сила в момента, в който Клиентът направи плащане по нея.

3. Оферата представлява спецификация по образец със следното описание: вида на стоката и/или вида на услугата;  обща стойност, сума на авансовото плащане и други.

 4. Modern Decor е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Офертата и при спазване на настоящите Общи Условия .

II. ТРАНСПОРТ, ВЗЕМАНЕ НА РАЗМЕРИ И МОНТАЖ НА СТОКИ

 5. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, вземане на размери и монтаж на закупената стока, се включват в размера на продажната ù цена.

6. Услугите транспорт, вземане на размери и монтаж се извършват по предварително утвърден график, съгласуван с Клиента. Предварително незаявени от Клиента услуги не се извършват.

7. Монтаж се извършва в помещение, посочено от Клиента, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Modern Decor не носи отговорност за повреди по такива причини. Допълнителни изискванията се предоставят от Modern Decor в устен вид, при оформяне на офертата .

8. Моdern Decor не извършва монтаж на стока, която не е закупена от магазини Modern Decor и/или от техни сътрудници.  

9. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага на място и се отбелязват в протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

10. Плащането може да се извърши по следните начини: в брой; с дебитна или кредитна карта през ПОС-терминал; с наложен платеж при доставка от служители на Modern Decor или по банков път. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

11. При закупуване на стока от Modern Dеcor, Клиентът трябва да извърши авансово плащане на цялата цена или на поне 30% от нея, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва при получаването на стоката от Клиента. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Офертата влиза в сила от датата на постъпване на сумата в банковата сметка на Modern Decor и срокът за изпълнение на задълженията на Modern Decor по тази Оферта се удължава с броя на дните от датата на изготвяне на Офертата до датата на постъпване на пълния размер на аванса в банковата сметка на Modern Decor.

12. При изготвяне на Офертата се взимат под внимание габаритни минимуми за калколация както следва: при монтаж на дограма на роло щори, ден и нощ и плисе щори – 100см ширина и 150см височина; при монтаж на таван на ден и нощ, роло, двойно роло и перде щори – 100см ширина и 200см височина, както и интервал за пресмятане на метър плат за перде – през 50см.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

 13. Клиентът има право да иска отстраняване на дефекти и явни недостатъци от или за сметка на Modern Decor. Констатирането на тези недостатъци се извършва при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

14. Modern Decor не отговаря за недостатъци на стоката, ако те са били известни на Клиента при продажбата.

15. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки един филиал от търговската верига Modern Decor, на тел. 0885 63 5588 или на ел. поща: moderndecor@abv.bg

16. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и, ако има такива, да не ги монтира.

17. Когато стоката не се използва за професионална и търговска дейност, гаранцията се поема от Modern Decor на територията на Република България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. Ако през гаранционния период се появят дефекти, предмет на гаранционните условия на производителите, Modern Decor се задължава в рамките на един месец от уведомлението да ги отстрани, съгласно чл.113 от ЗЗП.

 18. Срокът на гаранция за купувачите, които не се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 19. Modern Decor не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

 20. При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката.

21. Modern Decor не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в посочения едномесечен срок.

22. Независимо от търговската гаранция Modern Decor отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със спецификацията към офертата съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

 23. В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от Modern Decor причини, Modern Decor има право в срок от 7 (седем) работни дни от изготвяне на Офертата да го развали или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Modern Decor съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Офертата се счита за прекратена, а заплатената от Клиента сума му се връща.

24. В случай, че Modern Decor, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от договорената дата, изпита производствени затруднения е длъжен да уведоми Клиента за тях и да договори дата с удължен срок за доставка, като за всеки ден забавяне след първоначално договорената дата дължи за Клиента законна лихва за забава в размер на 0.1% на ден. Ако след удължения срок не достави поръчката, Мodern Decor е длъжен да предостави избор на Клиента да продължи да събира законна лихва за забавяне от 0.1% на ден, или да прекрати Офертата, получавайки своето авансово плащане и размера на дължимата натрупана лихва за периода на забавяне.

25. При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) работни дни от договорената дата, Modern Dеcor  дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността на стоката.

 26. При забава на плащането на дължимата продажна цена в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 6 % от стойността ù.

 27. Modern Decor не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА

28. В срок от 1 (един) календарен ден от издаване на Офертата, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай Modern Decor се задължава да върне на Клиента внесения аванс, удържайки 20% от нея.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

29. Modern Decor е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Modern Decor за целите на изпълнение на поръчката или други позволени цели.

30. Modern Decor си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: www.moderndecor.bg, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.